Bên trong trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services

Phía bắc Virginia có khoảng 50 trung tâm dữ liệu của Amazon Web Serices, bao quanh bởi hàng rào cao, nhân viên an ninh, hệ thống chống xâm nhập nhiều lớp.

Bên trong trung tâm dữ liệu Amazon Web Services

Bên trong trung tâm dữ liệu Amazon Web Services

Việt Anh (Video: Tech Vision)

Nguồn : vnexpress.net