CEO Mon Amie khởi nghiệp từ nhà may gia đình

Đặng Khang – CEO Mon Amie khát vọng xây dựng doanh nghiệp dịch vụ chuyên nghiệp trong bối cảnh thị trường chỉ có những nhà may veston.

CEO Mon Amie khởi nghiệp từ nhà may gia đình

CEO Mon Amie khởi nghiệp từ nhà may gia đình

Nguồn : vnexpress.net