Gỗ Trường Thành lãi gấp bốn sau kiểm toán

Lợi nhuận trước thuế bán niên trên báo cáo kiểm toán của Gỗ Trường Thành đạt hơn 42 tỷ đồng, gấp 4 lần con số 10 tỷ đồng tự lập.

Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF) vừa công bố báo cáo kiểm toán bán niên. Trong đó, lãi trước thuế hợp nhất sau kiểm toán của TTF gấp hơn bốn lần so với báo cáo tự lập trước đó.

Nguyên nhân của thay đổi là do điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh chính. Doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm của TTF giảm gần 11% sau kiểm toán nhưng giá vốn hàng bán giảm tới 30%. Kết quả là lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 191 tỷ đồng, gần gấp đôi so với báo cáo tự lập.

Dù doanh thu tài chính và các khoản chi phí hoạt động cũng bị điều chỉnh, nhưng do tỷ trọng không đáng kể, lợi nhuận thuần từ kinh doanh của TTF vẫn tăng đột biến sau kiểm toán. Doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận thuần gần 41 tỷ đồng, so với con số lỗ thuần hơn 55 tỷ trên báo cáo tự lập.

Mới đây, TTF cũng cho biết ông Võ Trường Thành và ông Võ Văn Diệp Tuấn (con ông Thành) đã hoàn tất việc chuyển giao tài sản theo thỏa thuận khắc phục hậu quả với Gỗ Trường Thành. Công việc thu hồi tài sản của lãnh đạo cũ nhằm giải quyết hậu quả do quản lý yếu kém, được các cổ đông công ty thông qua từ tháng 3/2017.

Minh Sơn

Nguồn : vnexpress.net